Selection of mechanical seal and pump material from the pumped medium

< col width="29">< td>B td>< td>B< td>A< /tr>< td>X
X< td >X< tr > < td>
< td>
< td>A< td>X< td>-< td>-< td>
< td>
< td>B< tr>wasserfreies Ammoniak (trocken)< td >A < td>С < td>A< td>X< td>X

< td>
< td>A< td> AA td>< td>Methylenbromid< td>A< td>A td>< tr>
< td>< br>< td>B < td>A < td>A< td >B< td>-
< td >A< td>-

< td>B< td> B< td>B< td>X< td>
< td>
< td>-< td>B td>< td>A< td>B td> td>< td>Natriumhypochlorit (20 %)< td>B td>< td>A< td>B< td>-< td >-
ARBEITSSTOFFEPDMEPMNRNBRCR SBRFPMXLPE< /td>PTFEPVCPUPA
ALMS< /td>BRSTMON304316LPP
AdipinsäureBACBc--ABA-
StickstoffBAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA td>-AB
AAAAAA td>AAAAA-
EisennitratAAAAA AAABA A
Eisennitrat (III) (10÷50%) (Ferannitrat)< /td>

< /td>
XXXXX BB
Aluminium Efi p
BBBBBBBX
Ammoniaklösung
-< /td>------A
MethylaleatcBXXXBA- ---AmylacetatXcX XXXXACXXA
Amylalkohol (Pentanol)BABB< /td>BBBAAcA


< br>< br>
anilin (aminobenzol)BAXXXcAA - XX
AX B XBAAA
Asphalt


A AABAABX < /td>
AnilinfarbstoffeBABXX td>BBBAc -XX
AluminiumacetatBA ABBBXAA< /td>BX-
KaliumacetatBABBXXA A-X-
X XXBAAAA< /td>
CalciumacetatBAABBXXAA--
------A
acetat Kupfer (II)BABBBX XAA---Natriumacetat BAABBXXBX td>XAA-A-
ABBXB BB
NickelacetatBAA BBXXA A-< /td>X-
< br>
BleiacetatB AAAXXAA BX-
XX XXBBB A
EthylcellosolveacetatcBX< /td>XXXXAA-Xс
AcetylenBAB ABBAAc-cA
AXXBBAAX
AcetonBAcX ccXABXX< /td>A
ABBB< /td>AAAA
Acetooctanethyl BAcXccXAA---< br>< br>


wasserfreies Ammoniak (feucht )
AXX AABAX
< /td>

< /td>
- ------
Benzaldehyd (Benzoealdehyd)

< br >

BBBXBB < /td>B-
wasserfreies BromXXX
td>XXXX< /td>AX A---
BenzylbenzoatBXXXX AAA---< br >< br >


BenzylalkoholBAXXBXAAXXc
BBBBA AA-
BenzinXX< /td>X
td>XAc XAA ABBA< /td>
< /td>
BenzoesäureXc XcXAAAAA XAAX td> A-XB
BenzolXX< /td>XXXXAABXXA
AAAAAAA
Benzol
ABBBBB BX
NatriumbicarbonatBAAAAAAAA B--
XB ABBAA--A- td>
Natriumbikarbonat (Natriumbikarbonat) 20 %< /td>

BBBCAAA
NatriumbisulfitBAAABAA< /td>AB--
X< /td>BXXAAA< /td >-
Kohlenstoffbisulfit
AXBBXB< /td>BA
bituminöses HarzXc< /td >XBcXA----

< /td>

< /td>


NatriumboratBA AAAAAAAAAAAAAAAAAA td>AB--
BordeauxmischungBABBBBAA -B--
< br>


BorsäureB A AAAAAAABAA
< /td>

BromwasserstoffsäureBA AXXXA AABXXX td>
cBXBXXA-AX-A
XAABA BB
Brommethylbenzol (Bromtoluol)XXXXXXAc--- -


Bromchlormethan
----- -< /td>- X
ButanXXXAAXAA -A
BBBABBX
Buten
-- -----X
ButylcellosolveBAXcc XXAA-AAA-AAA-AA td> -
ButylaminBAXcX XX----< /td>-

Butylacetat< /td> XcXXXXXAcXX-ABBBBBX
ButylbenzoatcB cXXBAA AAAAAA td>----
Butylalkohol (Butanol)cBAAAAABBB-
BABAA AA
Butylalkohol R. IIIcBBBBAA A -X-
VinylacetylenBBBABBA----WeinsäurecBcABXAA ABcX

< /td>

< /td>


Whiskey, WeinB AAAAAAA < /td>A-XA
< br >


WasserBAAAAAA AAAA
X BBXXBBA< /td>
BromwasserBBXXXXAX---
Meerwasser


BBXBBA
SalzwasserBAA< /td>AAAAAA< /td >BAA
Grubenwasser

XXXX AAAA
Königliches WasserX< /td>cXXXXB XAXX-
Wasserstoff (Gas)ABAAA AAA-AA AAAAAAAA
DampfBA XcXXX XXXXXX td>A-XXGasölXXX AcXAAAB< /td>XA
AAA< /td>BAAAA
Gasförmiges Ammoniak


X XXAXAAX< /td>
HexacrifluorsäurecBBABcBBcBA
Hexan (Dipropyl)XXX ABXABAC< /td>BA
B< /td>BBBBAAX
Hexylalkohol (Hexanol)

AAAAAA< /td>A-
Heptan
BBBBBB-
Ammoniumhydroxid cAXXAXB AABXA
< /td>
BXXAXBBA
Bariumhydroxid (gesättigt)
< br>< /td>


XBXBABBA
Eisenhydroxid
A AAABAAA
Kaliumhydroxid (Ätzkali)BAB BBBXAABcc
Kaliumhydroxid (30 %)
-------A
Kaliumhydroxid (90 %)
XX XABXA-
CalciumhydroxidBAAAA AAAABAAAAAAAAAAA td>A
XBXBB BBA
Magnesiumhydroxid BA< /td>BBABAAABBX< br>BBBBBA A
Natriumhydroxid (Natronlauge)BAABBABA ABcNatriumhydroxid (30%)


XB cBAAAA AAAAAAAAAAAAAA td>
Natriumhydroxid (50%)
< br>< br>< br>
XXccAA A-
Natriumhydroxid (70 %)


< br>
XXX cABB-
Leitfaden Natriumrosulfat (Natriumbisulfat)< br>X ABBAAAAAAAAAA
CalciumhypochloritBAC BccAcBB XX
XXX XXXBA
NatriumhypochloritcBXBAX ABA-X XXXX td>
XXXXXAAA
Glykole
BBBBBBA
Glycerin BAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA td>AAABX A
AABB A AAA
Glukose (Traubenzucker )BAAAAA< /td>ABBXB
BBBBBBA
dauthermXXXXXXXX td>XXXAAA - -mit< /td>

< /td>
SchwefeldioxidBABXXBAAACX
KohlendioxidCBBA< /td>nachnachAAAnachAA
BBBABAB-
Kohlendioxid (Kohlensäure) - nass< /td>

< /td>
A XAcABB
Kohlendioxid (Kohlensäure) - trocken br>


br>

There are no products to list in this category.


магазин насосів, дверної фурнітури, сантехніка, пінопласт, косметика, господарські товари Клініка ультразвукової діагностики, УЗД Харків
Завантажуємо курси валют від minfin.com.ua

Powered By ocStore
Імпортні насоси © 2024